Informace pro uchazeče

 

Střední škola informatiky a právních studií, z. ú. je obecně prospěšnou společností s širším cílem aktivně se podílet na osvětě a rozvoji školství využíváním nekonvenčních metod výuky, rozmanitou nabídkou atraktivních předmětů a nejnovějších technologií.

Zcela v souladu s filozofií naší školy jsou oba studijní obory zaměřeny na budování sebedůvěry, samostatnosti a schopnosti aktivně tvořit svůj profesní i osobní život. Jednou z priorit jsou i cizí jazyky. Individuální přístup a přátelská atmosféra jsou pro náš pedagogický sbor samozřejmostí.

 

Proč jít k nám studovat obor Bezpečnostně právní činnost

V rámci tohoto oboru se naučíš provádět právní činnosti, tj. rozpoznávat protiprávní chování a jednání a umět je právně kvalifikovat, zahájit a vést trestní a správní řízení podle právní kvalifikace a v rozsahu daných kompetencí. V rámci výuky se seznámíš s prací bezpečnostních a záchranných složek (policie, hasiči, záchranná služba) a budeš pracovat na rozvoji své psychické a fyzické odolnosti, abys byl připraven zvládat jednání s klientem ve specializovaných sférách své budoucí kariéry.

 

Co tě u nás čeká?

Počínaje adaptačním kurzem, který je určen pro prváky a druháky obou oborů, a koná se tradičně  první tři dny nového školního roku, se můžeš těšit na celou řadu mimoškolních aktivit, které se prolínají napříč obory. V rámci výuky se budeš vzdělávat nejen ve škole, ale i mimo ni.  Na specializovaných přednáškách budeš mít možnost komunikovat se špičkovými odborníky z mnoha oborů a udělat si tak obrázek o své budoucí specializaci v rámci svého profesního růstu. Během povinné praxe se hlouběji seznámíš  s pracovním prostředím složek Integrovaného záchranného systému a budeš mít možnost otestovat svoji psychickou i fyzickou odolnost a spolehlivost, např. i v rámci posouzení fyzické způsobilosti uchazeče k Policii ČR.  Odborné předměty vyučují odborníci z praxe, kteří zaručují předání aktuálních informací.

 

Proč jít k nám studovat obor Informační technologie

V rámci tohoto oboru se naučíš na základní úrovni navrhovat i sestavovat počítače a udržovat je v provozu. Dále také vybírat, instalovat, konfigurovat, zároveň i spravovat operační systémy, zabezpečovat data před jejich zneužitím. Budeš také navrhovat, sestavovat či konfigurovat počítačové sítě a databáze a také je administrovat a vytvářet počítačové programy a webové stránky. V rámci výuky budeš pracovat s novými technologiemi a používat nejmodernější způsoby vývoje – Python, HTML5, CSS3, objektové PHP.

 

Co tě u nás čeká?

Počínaje adaptačním kurzem, který je určen pro prváky a druháky obou oborů, a koná se tradičně  první tři dny nového školního roku, se můžeš těšit na celou řadu mimoškolních aktivit, které se prolínají napříč obory. Na specializovaných přednáškách budeš mít možnost komunikovat se špičkovými odborníky z mnoha oborů a udělat si tak obrázek o své budoucí specializaci v rámci svého profesního růstu, a samozřejmě i v rámci povinné praxe se hlouběji seznámíš s pracovním prostředím. Odborné předměty vyučují odborníci z praxe, kteří zaručují předání  aktuálních informací. SŠIPS také podporuje žáky, kteří se hlásí do Microsoft STC, což je dvouletý program pro středoškoláky, kteří mají zájem zdokonalovat a předávat své znalosti z oblasti ICT.