Maturitní čtyřletý studijní obor BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kód 68-42-M/01)

Získejte všeobecné i odborné vzdělání pro praxi a další studium na míst, kde nezapadnete v davu, kde ukážete svoji jedinečnost a kde budete s chutí rozvíjet svůj talent pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z oblastí práva, kriminologie, kriminalistiky, psychologie, bojových umění a ostatních bezpečnostně právních sfér.

Jen na SŠIPS dosáhnete kvalitního teoretického i praktického vzdělání v oboru, který vám pomůže aktivně tvořit svou budoucnost a být přínosem pro své okolí. Pomůžeme Vám uvědomit si, co je pro vás důležité a nabídneme vám ty nejlepší nástroje k dosažení vašich cílů!

Uplatnění absolventa oboru Bezpečnostně právní činnost

           

Úspěšným zakončením studia získá absolvent studijních oboru 6842M01 Bezpečnostně právní činnost střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. Škola připravuje své absolventy tak, aby byli schopni pružně reagovat na změny v právním řádu.

Obor BPČ je organizován jako čtyřleté denní studium, které poskytuje úplné střední odborné vzdělávání a je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Uplatnění je možné např. v bezpečnostních sborech (Policie ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR apod.) a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), složkách IZS, Armádě ČR, advokacii nebo firmách zajišťujících ostrahu.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

Mezi výukové oblasti v tomto oboru patří např. právní vzdělávání, bezpečnostní příprava, prevence a odhalování kriminality, sebeobrana a mnoho dalších.

Co se v tomto oboru u nás můžete naučit?

Jedná se o velice atraktivní studijní obor, který v Českých Budějovicích a blízkém okolí nabízí pouze naše škola a jehož učební plán osloví nejen chlapce, ale i dívky. Prioritami tohoto oboru jsou především znalosti z oblasti bezpečnostní politiky, přesná orientace v právním řádu, systému ČR a rozvoj psychické a fyzické odolnosti. Škola připravuje své absolventy tak, aby byli schopni pružně reagovat na změny v právním řádu.

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů1.2.3.4.Celkem
A. Povinné32333334132
Český jazyk a literatura444416
Anglický jazyk333312
Konverzace v anglickém jazyce00224
Německý jazyk333312
Dějepis21003
Základy společenských věd00235
Právo244414
Matematika333413
Fyzika20002
Chemie02002
Základy biologie a ekologie20002
Tělesná kultura22228
Sebeobrana22004
Ekonomika22004
Geografie12003
Informační a komunikační technologie02226
Bezpečnostní činnost00224
Ochrana obyvatelstva20002
Střelecká příprava00123
Kriminologie a kriminalistika00336
Pedagogika a psychologie02204
Písemná a elektronická administrativa21003
B. Nepovinné – volitelné dle zájmu
3. cizí jazyk11114
ICT předmět dle zájmu11114