Jak probíhá přijímací řízení

Přijímací řízení na SŠIPS, z. ú. se řídí ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, doporučeními MŠMT, MZ, opatřeními a nařízeními vlády v souvislosti s aktuální situací v České republice.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků ze školních přijímacích zkoušek (dále „ŠPZ“) a studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku.

Přihláška ke studiu se podává na studijním oddělení SŠIPS, z. ú. do 1. 3. 2021 14:00 hod.

Pro školní rok 2021/2022 budou přijati žáci na studijní obory v tomto počtu:

 • Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) – 23 žáků
 • Informační technologie (18-20-M/01) – 23 žáků

V případě, že se na konkrétní obor přihlásí méně zájemců, než je kapacita oboru, se přijímací zkoušky dělat nebudou (nekonají se). Ředitelka školy tak může rozhodnout do 8. 3. 2021.

V případě nutnosti ředitelka školy rozhodne o distanční formě konání školní přijímací zkoušky.

V případě nenaplnění kapacity v 1. kole přijímacího řízení, bude vypsáno 2. kolo.

Podmínky přijetí:

 1. řádné ukončení 9. ročníku ZŠ
 2. studijní výsledky z 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 3. vykonání školní přijímací zkoušky (ŠPZ)
 4. potvrzení od lékaře pro studijní obor Bezpečnostně právní činnost (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)
 5. odevzdání Zápisového lístku a podepsání Smlouvy o výuce

 

PRVNÍ řádný termín školních přijímacích zkoušek se uskuteční ve středu 5. května 2021.

DRUHÝ řádný termín školních přijímacích zkoušek se uskuteční ve čtvrtek 6. května 2021.

Všem uchazečům bude minimálně 14 dní před konáním školních přijímacích zkoušek poslána na e-mailovou adresu oficiální pozvánka ke školní přijímací zkoušce s podrobnými informacemi. 

Přehled konání školních přijímacích zkoušek si můžete stáhnout v PDF formátu ZDE.

V případě nemoci nebo nařízené karantény je stanoven náhradní termín školní přijímací zkoušky na pondělí 17. května 2021. Omluva musí být doručena e-mailem na adresu stredniskola@stredniskola.cz nejpozději do 3 kalendářních dnů po řádném termínu školní přijímací zkoušky (9. května 2021).

Hodnocení výsledků přijímacího řízení se skládá z:
1. Hodnocení ŠPZ 60%,
2. Hodnocení z předchozího vzdělávání 40% (výsledky ze ZŠ).

Kritéria hodnocení:

 1. Hodnocení a výsledky ŠPZ – nejvýše 100 bodů

V souladu s ustanovení školského zákona musí uchazeči o čtyřleté studium skládat školní přijímací zkoušku (nebo jednotnou přijímací zkoušku). ŠPZ Střední školy informatiky a právních studií, z. ú. se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů na školní přijímací zkoušky a jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje SŠIPS, z. ú.

Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení školní přijímací zkoušky a podmínky organizace školní přijímací zkoušky stanoví vnitřní prováděcí předpis ředitelky SŠIPS, z. ú.

Školní přijímací zkoušky SŠIPS, z. ú. se přímo inspirují Jednotnými přijímacími zkouškami tvořenými Centrem pro zjišťování výsledků – „Cermatem“ tak, aby uchazeči, kteří se dlouhodobě a intenzivně připravovali na tyto zkoušky, nebyli školní přijímací zkouškou SŠIPS, z. ú. znevýhodněni a neobávali se ji podstupovat. Na webových stránkách školy jsou k dispozici vzorové testy nanečisto, jejichž cílem je uchazeče seznámit s požadavky SŠIPS, z. ú. a pozitivně je tak motivovat k úspěšnému zvládnutí školní přijímací zkoušky.

Bodové hodnocení uchazečů dosažené ve ŠPZ:

Český jazyk a literatura nejvýše 50 bodů
Matematika nejvýše 50 bodů

 1. Hodnocení z předchozího vzdělávání – průměrný prospěch ze ZŠ
 • za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

Bodová stupnice za každé hodnocené pololetí:

průměr     počet bodů

1,0 – 1,30     30 bodů

1,31 – 1,50    20 bodů

1,51 – 1,65    15 bodů

1,66 – 1,80   10 bodů

1,81 a vyšší     0 bodů

Nejvýše může uchazeč získat za toto kritérium 60 bodů (2x nejvýše 30)

 Výpočtový vzorec bodů:

 • Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = A+B

Nejlepší možný výsledek bodů

 • 100 bodů (ŠPZ) + 60 (průměrný prospěch) = 160 bodů

Přijati ke vzdělávání do 1. ročníku BPČ jsou uchazeči umístění do 23. místa včetně, a to v pořadí podle úspěšnosti. Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Přijati ke vzdělávání do 1. ročníku IT jsou uchazeči umístění do 23. místa včetně, a to v pořadí podle úspěšnosti. Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Při rovnosti výsledků, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě (popřípadě 2., 3. a 4. místě) lepší známku z následujících profilových předmětů v 1. pololetí 9. třídy:

 • obor Bezpečnostně právní činnost – český jazyk, matematika, anglický jazyk (německý jazyk), dějepis
 • obor Informační technologie – český jazyk, matematika, anglický jazyk (německý jazyk), fyzika

Důležité termíny:

 1. Přihlášku ke studiu uchazeči podávají do 1. 3. 2021 14:00 hod na předepsaných tiskopisech.
 2. 19. května 2021 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů na webové stránce školy (www.stredniskola.cz) přiděleným registračním číslem. Registrační číslo, které je přiděleno uchazeči, bude zasláno v mailu spolu s pozvánkou ke konání ŠPZ.
 3. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu SŠIPS, z. ú. odevzdáním zápisového lístku a podepsat Smlouvu o výuce. Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o výuce úmysl vzdělávat se na SŠIPS, z. ú., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Veškerá komunikace s uchazeči a zákonnými zástupci bude probíhat pomocí e-mailových adres uvedených na přihlášce ke studiu. Tímto způsobem budou zaslány i pozvánky ke ŠPZ 14 dní před jejím termínem.

Nepřijatí uchazeči, nebo jejich zákonní zástupci si mohou vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí na studijním oddělení SŠIPS.

Zpracování osobních dat při podání přihlášky ke vzdělávání na SŠIPS, z. ú..:

V Českých Budějovicích, 25. 1. 2021
Mgr. Kateřina Cikánová
ředitelka SŠIPS, z. ú.