Jak probíhá přijímací řízení

Postup při přijímání nových uchazečů aktualizujeme dle dostupných informací. Více informací zde.

Postup při přijímání nových uchazečů se řídí nařízením MŠMT, které nejdéle do 31.ledna 2024 definitivně stanoví nová pravidla přijímacího řízení, na které bude škola v příslušné zákonné lhůtě (do 31.1.2024) reagovat.

Přijímací řízení na SŠIPS, z. ú. se řídí ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, doporučeními MŠMT, MZ, opatřeními  a nařízeními vlády v souvislosti s aktuální situací v České republice.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z jednotných přijímacích zkoušek (dále „JPZ“) a studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku.

Přihláška ke studiu se podává od 1. do 20.2.2024, a to:

 • elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč k eGovernmentu nebo Bankovní identitu),
 • zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému,
 • na předepsaných tiskopisech osobně na studijní oddělení SŠIPS, z. ú. nebo poštou.

Pro školní rok 2024/2025 budou přijati žáci na studijní obor v tomto počtu:

Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) – 28 žáků

V případě nenaplnění kapacity v 1. kole přijímacího řízení, bude vypsáno 2. kolo.

Informační technologie se neotevírá.

Přijímací řízení se v tomto školním roce věnuje pouze oboru Bezpečnostně právní činnost.

Podmínky přijetí:

 1. řádné ukončení 9. ročníku ZŠ
 2. studijní výsledky z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 3. vykonání jednotné přijímací zkoušky (JPZ)
 4. potvrzení od lékaře pro studijní obor Bezpečnostně právní činnost (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)
 5. podepsání Smlouvy o výuce

 

PRVNÍ řádný termín jednotných přijímacích zkoušek se uskuteční v pátek 12. dubna 2024.

DRUHÝ řádný termín jednotných přijímacích zkoušek se uskuteční v pondělí 15. dubna 2024.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: pondělí 29. dubna 2024 a úterý 30. dubna 2024.

Všem uchazečům bude minimálně 14 dní před konáním jednotné přijímací zkoušky poslána na e-mailovou adresu oficiální pozvánka ke jednotné přijímací zkoušce s podrobnými informacemi. 

 

 

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení se skládá z:
1. Hodnocení JPZ 60%,
2. Hodnocení z předchozího vzdělávání 40% (výsledky ze ZŠ).

 

Kritéria hodnocení:

 1. Hodnocení a výsledky JPZ – nejvýše 100 bodů

V souladu s ustanovení školského zákona musí uchazeči o čtyřleté studium skládat jednotnou přijímací zkoušku (nebo jednotnou přijímací zkoušku). JPZ Střední školy informatiky a právních studií, z. ú. se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů na jednotné přijímací zkoušky a jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Cermat.

Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné přijímací zkoušky a podmínky organizace školní přijímací zkoušky stanoví Cermat.

Bodové hodnocení uchazečů dosažené ve JPZ:

Český jazyk a literatura nejvýše 50 bodů
Matematika nejvýše 50 bodů

 1. Hodnocení z předchozího vzdělávání – průměrný prospěch ze ZŠ
 • za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

Bodová stupnice za každé hodnocené pololetí:

průměr     počet bodů

1,0 – 1,30     20 bodů

1,31 – 1,50    15 bodů

1,51 – 1,65    10 bodů

1,66 – 1,80   5 bodů

1,81 a vyšší     0 bodů

Nejvýše může uchazeč získat za toto kritérium 60 bodů (3x nejvýše 20)

 Výpočtový vzorec bodů:

 • Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = A+B

Nejlepší možný výsledek bodů

 • 100 bodů (JPZ) + 60 (průměrný prospěch) = 160 bodů

Přijati ke vzdělávání do 1. ročníku BPČ jsou uchazeči umístění do 28. místa včetně, a to v pořadí podle úspěšnosti. Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Při rovnosti výsledků bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě (popřípadě 2., 3. a 4. místě) lepší známku z následujících profilových předmětů v 1. pololetí 9. třídy: český jazyk, matematika, anglický jazyk (německý jazyk), dějepis.

Důležité termíny:

 1. Přihlášku ke studiu uchazeči podávají od 1. do 20.2. 2024 
 2. Ve druhé polovině dubna 2024 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů na webové stránce školy (www.stredniskola.cz) přiděleným registračním číslem a zároveň na vstupních dveřích do budovy SŠIPS, z. ú. Registrační číslo, které je přiděleno uchazeči, bude zasláno v mailu spolu s pozvánkou ke konání JPZ.
 3. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu SŠIPS, z. ú. a podepsat Smlouvu o výuce. Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče podepsáním Smlouvy o výuce úmysl vzdělávat se na SŠIPS, z. ú., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Veškerá komunikace s uchazeči a zákonnými zástupci bude probíhat pomocí e-mailových adres uvedených na přihlášce ke studiu. Tímto způsobem budou zaslány i pozvánky ke JPZ 14 dní před jejím termínem.

Nepřijatí uchazeči, nebo jejich zákonní zástupci si mohou vyzvednout Rozhodnutí o nepřijetí na studijním oddělení SŠIPS.

Postup při přijímání nových uchazečů se řídí nařízením MŠMT, které nejdéle do 31.ledna 2024 definitivně stanoví nová pravidla přijímacího řízení, na které bude škola v příslušné zákonné lhůtě (do 31.1.2024) reagovat.

Zpracování osobních dat při podání přihlášky ke vzdělávání na SŠIPS, z. ú.:

V Českých Budějovicích, 4. 10. 2023
Mgr. Kateřina Cikánová
ředitelka SŠIPS, z. ú.