Jak probíhá přijímací řízení

Přijímací řízení na SŠIPS, z. ú., Rudolfovská tř. 31/18 České Budějovice 370 01 se řídí ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon), a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Ředitelka školy Mgr. Kateřina Cikánová vyhlašuje první kolo do prvního ročníku studijního oboru Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z jednotných přijímacích zkoušek (dále „JPZ“) a studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku.

Přihláška ke studiu se podává od 1. do 20.2.2024, a to:

 • elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč k eGovernmentu nebo Bankovní identitu) přes https://www.dipsy.cz,
 • zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému – https://www.dipsy.cz,
 • na předepsaných tiskopisech osobně na studijní oddělení SŠIPS, z. ú. nebo poštou.

Pro školní rok 2024/2025 budou přijati žáci na studijní obor v tomto počtu:

Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) – 28 žáků

V případě nenaplnění kapacity v 1. kole přijímacího řízení, bude vypsáno 2. kolo.

Informační technologie se neotevírá.

Přijímací řízení se v tomto školním roce věnuje pouze oboru Bezpečnostně právní činnost.

Podmínky přijetí:

 1. studijní výsledky z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
 2. vykonání jednotné přijímací zkoušky (JPZ)
 3. potvrzení od lékaře pro studijní obor Bezpečnostně právní činnost (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)
 4. podepsání Smlouvy o výuce

 

PRVNÍ řádný termín jednotných přijímacích zkoušek se uskuteční v pátek 12. dubna 2024.

DRUHÝ řádný termín jednotných přijímacích zkoušek se uskuteční v pondělí 15. dubna 2024.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: pondělí 29. dubna 2024 a úterý 30. dubna 2024.

Všem uchazečům bude minimálně 14 dní před konáním jednotné přijímací zkoušky poslána na e-mailovou adresu (v systému DiPSy těm, kteří budou komunikovat přes systém DiPSy) oficiální pozvánka k jednotné přijímací zkoušce s podrobnými informacemi a Cermatem vygenerované jedinečné registrační číslo, které bude každému uchazeči přiděleno.

Místo konání JPZ bude do 1. března 2024 určeno Cermatem podle kapacitních možností škol (přijímací zkoušku budete konat vždy na škole, kam se hlásíte, ale může to být i 2x na stejné škole).

 

 

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení se skládá z:
1. Hodnocení JPZ 60% (A),
2. Hodnocení z předchozího vzdělávání – výsledky ze ZŠ – 40% (B).

 

Kritéria hodnocení:

1. Hodnocení a výsledky JPZ – nejvýše 100 bodů (A)

V souladu s ustanovení školského zákona musí uchazeči o čtyřleté studium skládat jednotnou přijímací zkoušku (nebo jednotnou přijímací zkoušku). JPZ Střední školy informatiky a právních studií, z. ú. se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů na jednotné přijímací zkoušky a jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Cermat.

Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné přijímací zkoušky a podmínky organizace školní přijímací zkoušky stanoví Cermat.

Bodové hodnocení uchazečů dosažené ve JPZ:

Český jazyk a literatura nejvýše 50 bodů
Matematika nejvýše 50 bodů

2. Hodnocení z předchozího vzdělávání – průměrný prospěch ze ZŠ (B)

 • za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (průměrný prospěch zaokrouhlený dle matematických pravidel na 2 desetinná místa, např. 1,244 = 1,24, a 1,245 = 1,25)

Bodová stupnice za každé hodnocené pololetí:

Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů Průměr Počet bodů
1,00 – 1,00 20 bodů 1,54 – 1,56 13 bodů 1,75 – 1,77 6 bodů
1,01 – 1,10 19 bodů 1,57 – 1,59 12 bodů 1,78 – 1,80 5 bodů
1,11 – 1,20 18 bodů 1,60 – 1, 62 11 bodů 1,81 – 1,83 4 body
1,21 – 1,30 17 bodů 1,63 – 1,65 10 bodů 1,84 – 1,86 3 body
1, 31 – 1,40  16 bodů 1,66 – 1,68 9 bodů 1,87 – 1,89 2 body
1,41 – 1,50 15 bodů 1,69 – 1,71 8 bodů 1,90 – 1,92 1 bod
1,51 – 1,53 14 bodů 1,72 – 1,74 7 bodů 1,93 a vyšší 0 bodů

Nejvýše může uchazeč získat za toto kritérium 60 bodů (3x nejvýše 20)

(body za průměr 1. pol. 8. třídy + body za průměr 2. pol. 8. třídy + body za průměr 1. pol. 9. třídy)

 Výpočtový vzorec bodů:

 • Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = (A) + (B)

Nejlepší možný výsledek bodů

 • 100 bodů (JPZ) + 60 (průměrný prospěch) = 160 bodů

Přijati ke vzdělávání do 1. ročníku BPČ jsou uchazeči umístění do 28. místa včetně, a to v pořadí podle úspěšnosti. Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Postup v případě rovnosti bodů (rozlišovací kritéria)

V případě rovnosti bodů u dvou a více uchazečů, se bude postupovat podle těchto rozlišovacích kritérií. Kritéria budou uplatňována postupně od kritéria a) po d), dokud nedojde k rozlišení pořadí uchazečů.

a) Při rovnosti výsledků bude upřednostněn ten uchazeče, který měl lepší bodové ohodnocení v JPZ z předmětu Matematika,

b) pokud bude i nadále rovnost bodů, bude upřednostněn ten uchazeč, který měl lepší bodové ohodnocení v JPZ z předmětu Český jazyk a literatura,

c) při rovnosti výsledků bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě (popřípadě 2., 3. a 4. místě) lepší známku z následujících profilových předmětů v 1. pololetí 9. třídy: český jazyk, matematika, anglický jazyk (německý jazyk), dějepis,

d) jestliže i poté vznikne rovnost bodů, proběhne volba uchazeče losem.

Důležité termíny:

 1. Přihlášku ke studiu uchazeči podávají od 1. 2. do 20. 2. 2024
 2. 15. května 2024 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů v informačním systému DiPSy.
 3. Zákonný zástupce nezletilého uchazeče je posléze povinen potvrdit svou volbu SŠIPS, z. ú. podpisem Smlouvy o výuce, termín podpisu bude domluven individuálně mezi ředitelkou školy a zákonným zástupcem. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče podepsáním Smlouvy o výuce úmysl vzdělávat se na SŠIPS, z. ú., nelze uchazeče přijmout ke studiu.

Veškerá komunikace s uchazeči a zákonnými zástupci bude probíhat pomocí informačního systému DiPSy (pro ty, kteří budu komunikovat výhradně systémem DiPSy) a e-mailových adres uvedených na přihlášce ke studiu. Tímto způsobem budou zaslány i pozvánky k JPZ 14 dní před jejím termínem.

Zpracování osobních dat při podání přihlášky ke vzdělávání na SŠIPS, z. ú.:

V Českých Budějovicích, 30. 1. 2024
Mgr. Kateřina Cikánová
ředitelka SŠIPS, z. ú.