Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Obor BPČ je organizován jako čtyřleté denní studium, které poskytuje úplné střední odborné vzdělávání a je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem. Absolvent se naučí provádět právní činnosti, tj. rozpoznat protiprávní chování a jednání a umět je právně kvalifikovat, zahájit a vést trestní a správní řízení podle právní kvalifikace a v rozsahu daných kompetencí. Seznámí se s prací bezpečnostních a záchranných složek (policie, hasiči, záchranná služba) a pracuje na rozvoji své psychické a fyzické odolnosti.

Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů.

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Uplatnění je možné např. v bezpečnostních sborech (Policie ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR apod.) a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), složkách IZS, Armádě ČR, advokacii nebo firmách zajišťujících ostrahu.

facebook_ssips
instagram_logo
galerie_ssips
burzaskol_ssips
centrum_bojovych_sportu
youtube_ssips