Přijímací řízení

Jak probíhá přijímací řízení

Přijímací řízení na SŠIPS, o. p. s. se řídí zákonem 178/2016 Sb.

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z jednotných přijímacích zkoušek (dále „JPZ“) a studia na ZŠ do naplnění kapacity 1. ročníku.

Pokud budou po 1. kole přijímacího řízení na SŠIPS, o. p. s. volná místa, bude vyhlášeno 2. kolo.

 

Přihláška ke studiu se podává na studijním oddělení SŠIPS, o. p. s. do 1. 3. 2018 14:00 hodin.

Pro školní rok 2017/2018 budou přijati žáci na studijní obory v tomto počtu:

  • Informační technologie (18-20-M/01) – 30 žáků.
  • Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) – 28 žáků.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou termíny JPZ, které se konají formou písemného testu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, stanoveny následovně:

  • 1. termín: 12. 4. 2018 pro oba studijní obory
  • 2. termín: 16. 4. 2018 pro oba studijní obory

Podmínky přijetí:
1. ukončené základní vzdělání
2. studijní výsledky z 1. pololetí a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy
3. vykonání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)
4. potvrzení od lékaře pro studijní obor Bezpečnostně právní činnost (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání)
5. odevzdání Zápisového lístku a podepsání Smlouvy o výuce

Hodnocení výsledků přijímacího řízení se skládá z:
1. Hodnocení JPZ 62,5 %
2. Hodnocení z předchozího vzdělávání (výsledky ze ZŠ) 37,5 %

Kritéria hodnocení:
A. Hodnocení a výsledky JPZ – nejvýše 100 bodů
V souladu s ustanovení § 60 odst. 5 a § 60b odst. 2 školského zákona musí uchazeči skládat jednotnou přijímací zkoušku. JPZ se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů na jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále „Centrum“, www.cermat.cz) řízené MŠMT. Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné přijímací zkoušky a podmínky organizace jednotné přijímací zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

Bodové hodnocení uchazečů dosažené v JPZ

Český jazyk a literatura nejvýše 50 bodů
Matematika nejvýše 50 bodů

Bližší informace o jednotné přijímací zkoušce naleznete [zde].

Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky a specifikace požadavků naleznete [zde].

Jednotné zkušební schéma jednotných přijímacích zkoušek [zde]

Testová zadání k procvičování najdete [zde] a [zde].

B. Hodnocení z předchozího vzdělávání – průměrný prospěch ze ZŠ

  • za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

Bodová stupnice za každé hodnocené pololetí

1,0 – 1,30  1,31 – 1,50 1,51 – 1,65 1,66 – 1,80 1,81 a vyšší
20 15 10 5 0

Nejvýše může uchazeč získat za toto kritérium 60 bodů (3x nejvýše 20)

Výpočtový vzorec bodů:

  • Počet bodů získaných v rámci přijímacího řízení = A+B

Nejlepší možný výsledek bodů

  • 100 bodů (JPZ) + 60 (průměrný prospěch) = 160 bodů

Přijati ke vzdělávání do 1. ročníků uvedených oborů vzdělávání jsou uchazeči umístění do 30. místa včetně u IT a 28. místa včetně u BPČ, a to v pořadí podle úspěšnosti. Rozhodující pro sestavení pořadí je celkový počet získaných bodů (nejúspěšnější získá nejvíce bodů).

Při rovnosti výsledků, bude upřednostněn ten uchazeč, který bude mít na 1. místě (popřípadě 2., 3. a 4. místě) lepší známku z následujících profilových předmětů v 1. pololetí 9. třídy:

  • obor Informační technologie – matematika, český jazyk, fyzika, anglický jazyk (německý jazyk)
  • obor Bezpečnostně právní činnost – český jazyk, matematika, anglický jazyk (německý jazyk), dějepis

Důležité termíny:

1. Přihlášku ke studiu uchazeči podávají do 1. 3. 2018 14:00 hodin na předepsaných tiskopisech
2. Do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů na webové stránce školy (www.stredniskola.cz) přiděleným registračním číslem. Registrační číslo bude přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den JPZ před jejím zahájením.
3. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč a zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu SŠIPS, o. p. s. odevzdáním zápisového lístku a podepsat Smlouvu o výuce. Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku a podepsáním Smlouvy o výuce úmysl vzdělávat se na SŠIPS, o. p. s., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Veškerá komunikace s uchazeči a zákonnými zástupci bude probíhat pomocí e-mailových adres uvedených na přihlášce ke studiu. Tímto způsobem budou zaslány i pozvánky k JPZ 14 dní před jejím termínem.

Nepřijatým uchazečům, nebo zákonným zástupcům bude písemně (poštou) doručeno Rozhodnutí o nepřijetí.

V Českých Budějovicích, 31. 1. 2018
Mgr. Kateřina Cikánová
ředitelka SŠIPS, o. p. s.

Bakaláři
Obědy
Pod povrchem
Časopis Žižkovi Voči Dreamspark
Email
Facebook
Youtube
Bakaláři Obědy Pod povrchem Časopis Žižkovi Voči Dreamspark Email Facebook Youtube